Prawidłowo prowadzona ewidencja dokumentów księgowych ma kluczowe znaczenie dla działalności każdej organizacji. Podstawowym celem rejestrowania dokumentów w księgach rachunkowych jest możliwość późniejszego czerpania z nich szybkiej i miarodajnej informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Cel ten może być zrealizowany tylko wtedy, jeśli księgi prowadzone są przy zachowaniu najwyżej staranności oraz zgodnie z ustalonymi przy ich wprowadzaniu zasadami. 

Zakres Naszych usług obejmuje m.in.;

  • opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki oraz planu kont;
  • ewidencję i archiwizację dokumentów;
  • raportowanie danych finansowych do zarządu firmy oraz grupy zgodnie z ustalonymi z Klientem wymogami;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z  przygotowaniem planu amortyzacji;
  • sporządzanie deklaracji VAT oraz  prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży;
  • sporządzanie deklaracji rocznych, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
  • przygotowanie wymaganych sprawozdań finansowych oraz sprawozdania zarządu z działalności jednostki;
  • przygotowanie sprawozdań i raportów dla GUS, NBP i innych instytucji.

 

 Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.