Alerty / Artykuły

Skarga na indywidualną interpretację do WSA bez wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa

 Dnia 1 czerwca 2017 r. wchodzą w życie znowelizowane ustawą z dnia z 7 kwietnia 2017 r. kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 935), przepisy Ordynacji podatkowej oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które wprowadzają zmiany m.in. w zakresie procedury zaskarżania interpretacji indywidualnych.

Znowelizowane przepisy likwidują obowiązek wezwania organu wydającego interpretację indywidualną do usunięcia naruszenia prawa przed złożeniem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zatem od 1 czerwca br. chcąc zaskarżyć interpretację indywidualną do sądu administracyjnego, nie będzie już trzeba składać do organu, który wydał interpretację, wezwania do usunięcia naruszenia prawa, lecz od razu skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Czytaj więcej: Skarga na indywidualną interpretację do WSA bez wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa

Działalność społecznie odpowiedzialna firmy a odliczenie podatku VAT

 W dniu 29 marca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (zwany dalej: „WSA”) wydał wyrok o sygn. akt I SA/Kr 92/17, zgodnie z którym podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z promowaniem działalności społecznie odpowiedzialnej. Jest to już kolejny niekorzystny dla podatników wyrok.

Przedmiotem sporu przed Sądem była interpretacja przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm., dalej zwanej UPTU). Spółka we wniosku o wydanie interpretacji indywidulanej wskazała, że zajmuje się prowadzeniem audycji radiowych, emisją reklam na antenie radiowej oraz sprzedażą przestrzeni reklamowej w portalu i zamierza upowszechniać w ramach nadawanego programu radiowego i wydawanego portalu działalność społecznie użyteczną w następujących obszarach: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Czytaj więcej: Działalność społecznie odpowiedzialna firmy a odliczenie podatku VAT

Połączenie spółki osobowej ze spółką kapitałową

 W dniu 23 marca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (zwany dalej: „WSA”) wydał interesujący wyrok o sygn. akt I SA/Kr 85/17, dotyczący m. in. skutków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych połączenia spółki osobowej ze spółką kapitałową.

Przedmiotem sporu przed Sądem była interpretacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, podatnik będący spółką kapitałową wyjaśnił, że planuje połączenie ze spółką jawną, bądź komandytową. Połączenie spółek miało nastąpić w trybie art. 492 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, czyli przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W wyniku połączenia, część majątku spółki przejmowanej miałaby być przekazana na kapitał zapasowy/rezerwowy wnioskodawcy. Rozwiązanie spółki osobowej nastąpiłoby na podstawie art. 493 ust. 1 Kodeksu Spółek handlowych tj. bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

Czytaj więcej: Połączenie spółki osobowej ze spółką kapitałową

Wykup przymusowy akcji mniejszościowych z korzyścią w CIT

 W dniu 9 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (zwany dalej: „NSA”) wydał interesujący wyrok o sygn. akt II FSK 359/15 dotyczący m.in. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z podjętą przez podatnika uchwałą o przymusowym wykupie akcji oraz jej realizacji. 

W przedmiotowej sprawie podatnik spierał się z organem wydającym interpretację indywidualną o to czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z realizacją procesu przymusowego wykupu akcji, aż do momentu jego zakończenia, w szczególności:

• koszty wyceny akcji przez biegłego rewidenta,

• koszty dotyczące czynności wykonanych przez Dom Maklerski,

• koszty korespondencji: wysyłki, publikacji i przekazania informacji akcjonariuszom, 

• koszty ogłoszeń prasowych, 

• koszty ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 

• koszty opłat skarbowych, sądowych,

• koszty unieważnienia dokumentu akcji i wydania nowego (w trybie art. 358 k.s.h.).

Zdaniem podatnika, wydatki te mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 UPDOP bowiem proces przymusowego wykupu akcji jest obowiązkiem wynikającym z przepisów kodeksu spółek handlowych i wydatki te nie są wskazane w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (zgodnie z art. 16 UPDOP).

Czytaj więcej: Wykup przymusowy akcji mniejszościowych z korzyścią w CIT

Ceny transferowe – obowiązek dokumentacyjny a sumowanie transakcji

 Zgodnie z nowym brzmieniem art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwana dalej: UPDOP), obowiązującym od 1 stycznia 2017 roku, zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej są m.in. podatnicy, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 EUR oraz którzy:

- dokonują w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty) lub

- ujmują w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty).

W porównaniu do poprzedniej regulacji, ustawodawca postanowił rozszerzyć katalog zdarzeń, które powinny zwrócić uwagę podatnika podczas analizy jego działalności w kontekście cen transferowych o tzw. „inne zdarzenia”. Jak szeroki okaże się zakres pojęcia „inne zdarzenia” pokaże zapewne praktyka wykształcona na salach sądowych. Pytaniem bowiem nie jest to, czy spory na tym tle będą, ale ile ich będzie i jak długo będziemy czekać na doprecyzowanie tego pojęcia. Nie mniej jednak nie o tym będzie mowa w niniejszym wpisie. Powraca bowiem jak bumerang stary już problem sumowania wartości poszczególnych transakcji dla potrzeb ustalenia, czy podatnik przekroczył już ustawowy próg istotności i powinien przygotować dokumentację podatkową, czy też obowiązek ten go jeszcze nie dotyczy. 

Czytaj więcej: Ceny transferowe – obowiązek dokumentacyjny a sumowanie transakcji

Faktury VAT do paragonów a rejestr VAT oraz JPK

 Od początku tego roku otrzymujemy od naszych klientów bardzo dużo pytań związanych ze sposobem ewidencjonowania faktur wystawionych do paragonów. Najczęściej pytania te pojawiają się w kontekście nowych regulacji dotyczących konieczności przekazywania tzw. plików JST.

Przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą detaliczną co do zasady prowadzą ewidencję swojego obrotu gospodarczego przy użyciu kas fiskalnych. Zgodnie bowiem z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT sprzedaż dokonana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego musi zostać udokumentowana paragonem fiskalnym. Podatnicy niekorzystający ze zwolnień z kas muszą więc wystawiać paragony do każdej takiej transakcji. Ponadto, na żądanie nabywcy, sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż ujętą na paragonie fiskalnym, jeżeli takie żądanie zgłoszone zostało w terminie 3  miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy sprzedaży.

Czytaj więcej: Faktury VAT do paragonów a rejestr VAT oraz JPK

Uchwały w spółce z o.o. podejmowane drogą elektroniczną

 Jeśli spółka z o.o. została założona drogą elektroniczną, tzn. przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym, zaś w czasie późniejszym jej umowa nie była zmieniana albo była zmieniana tylko przy wykorzystaniu wzorca umowy, wówczas zarówno wspólnicy tej spółki, jak i organy spółki, np. Zarząd lub Zgromadzenie Wspólników mogą podejmować określone czynności lub uchwały również drogą elektroniczną. 

Czytaj więcej: Uchwały w spółce z o.o. podejmowane drogą elektroniczną

Czy spółka jawna może być spółką kapitałową?

 Dnia 30 stycznia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, czy przy przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę jawną opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega ta część wkładu, którą ulokowano na kapitale zapasowym spółki kapitałowej. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych spółka jawna jest spółką osobową, jednak NSA nabrał wątpliwości, czy w świetle dyrektywy dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (dyrektywa Rady 2008/7/WE) nie powinna być ona traktowana jako spółka kapitałowa? (postanowienie NSA z dnia 30.01.2017 r. o sygn. akt II FSK 3697/14).

Czytaj więcej: Czy spółka jawna może być spółką kapitałową?

Prawidłowa reprezentacja spółki z o.o. przez zarząd jednoosobowy

 Niejednokrotnie w praktyce obrotu gospodarczego zdarza się, że spółka z o.o. zawierająca umowę:

1)      posiada zarząd składający się z jednej osoby (pełniącej funkcję, np. Prezesa lub Członka Zarządu),

2)      zaś jej umowa spółki zawiera postanowienie, zgodnie z którym spółkę reprezentuje co najmniej dwóch członków zarządu albo członek zarządu łącznie z prokurentem (reprezentacja łączna).

Klienci, w zależności od tego, czy sami znajdują się w takiej sytuacji, np. wskutek złożenia rezygnacji przez drugiego Członka Zarządu albo negocjując z takim kontrahentem (sp. z o.o.), zadają sobie pytanie:

Czytaj więcej: Prawidłowa reprezentacja spółki z o.o. przez zarząd jednoosobowy

Czynności wewnętrzne w jednostkach samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania prewspółczynnika

 W dniu 9.12.2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (sygn. 2461-IBPP3.4512.619.2016.1.JP), w której stwierdził m.in., że istnieje obowiązek stosowania prewspółczynnika w odniesieniu do zakupów dotyczących działalności polegającej na dostawie wody i odprowadzaniu ścieków, w przypadku gdy Zakład Usług Komunalnych dostarcza wodę i odprowadza ścieki odbiorcom zewnętrznym (np. mieszkańcom) oraz odbiorcom wewnętrznym (np. urząd gminy, jednostki budżetowe gminy). 

Czytaj więcej: Czynności wewnętrzne w jednostkach samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania prewspółczynnika

Nowa regulacja o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2017r., poz. 67) określiła zasady i tryb przeciwdziałania „praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych lub dostawców tych produktów, jeżeli to wykorzystywanie wywołuje lub może wywołać skutki na terytorium RP”.

Czytaj więcej: Nowa regulacja o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie...

Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi w świetle ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

 Prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce prawa handlowego będącej właścicielem nieruchomości rolnych

Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej.  Przed nabyciem udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej, Agencja ma prawo przeglądania ksiąg i dokumentów spółki oraz żądania od spółki informacji dotyczących obciążeń i zobowiązań nieujętych w księgach i dokumentach, przy czym zobowiązana jest dochować tajemnicy przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej: Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi w świetle ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o...

„Firmanctwo” - Ogólne uwagi dotyczące odpowiedzialności osób trzecich. Cz. 2

 Należy wskazać, iż poza odpowiedzialnością na podstawie przepisów prawa karnego skarbowego, firmujący ponosi także podatkowe konsekwencje swojego zachowania, odpowiadając z firmowanym solidarnie, całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe powstałe podczas prowadzenia firmowanej działalności gospodarczej. Niemniej, jak zostało już wskazane powyżej, firmujący odpowiada w świetle przepisów Ordynacji podatkowej jak osoba trzecia.

O odpowiedzialności osoby trzeciej organ podatkowy zawsze orzeka w odrębnej decyzji podatkowej (art. 108 § 1 Ordynacji podatkowej). Organ podatkowy przed orzeczeniem o odpowiedzialności danego podmiotu, jako osoby trzeciej powinien przeprowadzić postępowanie podatkowe w celu ustalenia, czy dany podmiot, którego zamierza obciążyć tą odpowiedzialnością, spełnia warunki ustawowe umożliwiające pociągnięcie go do takiej odpowiedzialności.

Czytaj więcej: „Firmanctwo” - Ogólne uwagi dotyczące odpowiedzialności osób trzecich. Cz. 2

Termin wniesienia skargi

 Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 27 czerwca 2016 r. wydał uchwałę o sygn. akt I FPS 1/16, w której wyjaśnił w jaki sposób należy liczyć termin wniesienia skargi do sądów administracyjnych na podstawie art. 53 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Należy wskazać, że wniesienie skargi do sądu administracyjnego jest dopuszczalne po wyczerpaniu środków zaskarżenia na etapie postępowania przed organami administracji publicznej, jeżeli ustawa przewiduje takie środki w sprawie będącej przedmiotem skargi, a jeżeli środki zaskarżenia nie są przewidziane, wniesienie skargi jest dopuszczalne po uprzednim, a więc przed wniesieniem skargi, wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa.

Czytaj więcej: Termin wniesienia skargi

Sposób doręczenia oświadczenia o rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej

  W dniu 31 marca 2016 r. Sąd Najwyższy podjął niezwykle istotną uchwałę rozwiewającą wieloletnie wątpliwości teoretyków i praktyków prawa korporacyjnego (sygn. III CZP 89/15). Mianowicie, Sąd Najwyższy uznał, że oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane - z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 KSH - spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 KSH.

Czytaj więcej: Sposób doręczenia oświadczenia o rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej

Spółki zakładane w systemie elektronicznym – szybciej, taniej, wygodniej

 Niejednokrotnie zdarza się, że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w określonej formie potrzebuje „od zaraz” nowej spółki. Powodem może być, np. chęć szybkiego wystawienia przez odrębny, nowy podmiot faktury VAT albo zamiar stworzenia nowej spółki, która będzie posiadała status komplementariusza w spółce komandytowej (zazwyczaj jest nią spółka z o.o.). 

Czytaj więcej: Spółki zakładane w systemie elektronicznym – szybciej, taniej, wygodniej

„Firmanctwo” – pojęcie. Część 1

 Negatywnym zjawiskiem nie tylko w obszarze prawa cywilnego ale przede wszystkim w obszarze prawa podatkowego jest zjawisko „firmanctwa”. Zdarza się często, że problemy z nim mają członkowie rodziny osób biorących udział w tego typu działaniach (najczęściej krewni w podeszłym wieku), ich spadkobiercy lub nawet osoby trzecie, a także organy podatkowe prowadzące właściwe postępowania podatkowe.

Czytaj więcej: „Firmanctwo” – pojęcie. Część 1

Odstąpienie od umowy na odległość. Produkt nieprefabrykowany.

 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi w dniu 16 marca 2016 roku wydał w sprawie o sygn. akt VIII C 3202/15 prawomocny wyrok, który pokazuje kierunek w jakim zdaniem Sądu należy interpretować pojęcie produktu nieprefabrykowanego, o jakim mowa w art. 38 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta.

Zgodnie z ww. przepisem ustawy od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość konsument nie może odstąpić, jeśli przedmiotem umowy jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Czytaj więcej: Odstąpienie od umowy na odległość. Produkt nieprefabrykowany.

Winetou jako znak towarowy

 W dniu 18 marca 2016 r. Sąd Unii Europejskiej uwzględnił skargę wydawnictwa Karl-May-Verlag GmbH  na decyzję  Urzędu ds. znaków towarowych w przedmiocie unieważnienia prawa do wspólnotowego znaku towarowego „WINNETOU”.

Skarżąca, czyli wydawnictwo Karl-May, od 2003 roku była właścicielem słownego wspólnotowego znaku towarowego „Winnetou” obejmującego szeroki zakres towarów i usług z uwzględnieniem: filmów, materiałów drukowanych, biżuterii, perfum, kosmetyków, wyrobów ze skóry, artykułów gospodarstwa domowego, odzieży, gier, artykułów spożywczych, przedstawień i obozów wakacyjnych.

Czytaj więcej: Winetou jako znak towarowy

TSUE rozstrzygnie o pierwszym zasiedleniu

 Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) ma ocenić czy definicja pierwszego zasiedlenia zawarta w ustawie o podatku od towarów i usług (UPTU) jest zgodna z przepisami Dyrektywy 112. Postanowienie o skierowaniu do Trybunału pytania prejudycjalnego wydał NSA w dniu 23 lutego 2016 roku. Na odpowiedź przyjdzie nam prawdopodobnie zaczekać co najmniej do przyszłego roku.

 Kwestia zwolnienia od podatku VAT budynków i budowli od zawsze budzi poważne wątpliwości interpretacyjne z uwagi na bardzo nieprecyzyjną definicję pierwszego zasiedlenia. Teraz zostały one podzielone również przez skład orzekający NSA, który postanowił skierować do TSUE pytanie prejudycjalne związane z definicją pierwszego zasiedlenia (I FSK 1573/14).

Czytaj więcej: TSUE rozstrzygnie o pierwszym zasiedleniu

Gminy i gminne jednostki budżetowe jako jeden podatnik VAT

We wtorek, 29 września 2015 roku, ukazało się orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczące kwestii rozliczeń pomiędzy gminami a ich jednostkami budżetowymi (wyrok TSUE w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław). Sędziowie Trybunału orzekli, że gminne jednostki budżetowe nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w przepisach Dyrektywy 2006/112/WE. 

Czytaj więcej: Gminy i gminne jednostki budżetowe jako jeden podatnik VAT